Sunday, 28 May 2023

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-Cash Personal Loan

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี UOB i-Cash รับเงินไวใน 3 วัน - สินเชื่อ ผ่อนสบายนาน 60 เดือน‎ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ให้ 5 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 1.5 ล

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-Cash Personal Loan

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการ
อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการ
รายได้ขั้นต่ำในการพิจารณาขอสินเชื่อ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการ

 

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • อนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ภายใน 3 วัน
 • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนตั้งแต่ 12 – 60 เดือน
 • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลสินเชื่อ

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อ จะได้รับหลังผู้ให้บริการติดต่อกลับ


สมัครสินเชื่อบุคคล

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือข้อกำหนดจากทางผู้ให้บริการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร


สมัครสินเชื่อบุคคล