Sunday, 28 May 2023

สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน CASH YOUR CAR

 

สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน CASH YOUR CAR

สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน CASH YOUR CAR

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของทางผู้ให้บริการ
อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของทางผู้ให้บริการ
รายได้ขั้นต่ำในการพิจารณาขอสินเชื่อ : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของทางผู้ให้บริการ

 

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ และต้องการเงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยต่ำ ขั้นตอนง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนทะเบียน ไม่ต้องจอดรถ รับเงินรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ

ข้อมูลสินเชื่อ

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อ จะได้รับหลังผู้ให้บริการติดต่อกลับ

สมัครสินเชื่อ

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือข้อกำหนดจากทางผู้ให้บริการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน CASH YOUR CAR

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สมัครสินเชื่อ